Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste: Huolenpito Helena Oy:n asiakasrekisteri

 

 1. Rekisterinpitäjä:

Huolenpito Helena Oy, y-tunnus: 2192073-8 Osoite: Ratapihankatu 53A, 20100 Turku. Puhelin 020 766 9030, sähköpostiosoite: asiakaspalvelu@huolenpitohelena.fi.

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa: Janne Jääskeläinen, Ratapihankatu 53A, 20100 Turku. Puhelin 040-5930730, sähköposti janne.jaaskelainen@huolenpitohelena.fi.

 1. Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisteriä käytetään Huolenpito Helena Oy:n palveluiden tuottamiseen, yhteydenpitoon sekä asiakassuhteiden hallintaan.

 1. Tietojen keräämisen ja käsittelyn peruste

Henkilötietoja kerätään ja käsitellään, jotta Huolenpito Helena Oy voi sopimuksen mukaisesti tuottaa asiakkailleen hoiva- ja kotipalveluja sekä täyttää lakisääteiset tietojen säilytys- ja ilmoitusvelvoitteet. Sähköpostilistalle liittymisen yhteystietoja käytetään vain uutiskirjeiden lähettämiseen sähköpostitse ja listalta poistuminen tapahtuu poistopyyntönä sähköpostitse.

 1. Henkilötietojen käsittely

Huolenpito Helena Oy noudattaa lakien ja asetusten käyttötarkoitussidonnaisuutta ja käsittelee vain työn tekemisen kannalta tarpeellisia henkilötietoja. Näitä ovat:

 • Henkilötiedot (nimi, henkilötunnus, osoite, puhelinnumero, yhteyshenkilö)
 • Terveys- ja sairaustiedot niiltä osin kuin ne ovat hoitopalveluiden osalta välttämättömiä
 • Tiedot asiakkaan tilaamista palveluista ja niiden toimittamisesta
 • Palveluiden laskutustiedot
 1. Tietojen säilytysaika

Henkilötietojen säilytys on tarpeellista niin kauan, kuin se on asiakkaan palvelun tuottamiseksi ja lakisääteisten ilmoitus- ja säilytysvelvoitteiden noudattamiseksi. Vanhentuneet tiedot hävitetään asianmukaisin tavoin.

 1. Tietojen keruu

Tiedot saadaan ensisijaisesti henkilökohtaisesti asiakkaalta itseltään tai omaiselta. Tietoja saatetaan saada myös muilta sosiaali- ja terveysalan toimijoilta asiakkaan antaman luvan perusteella. Ajan myötä tietoa saadaan rekisterinpitäjän omasta toiminnasta kertyneestä tiedosta.

 1. Henkilötietojen edelleen luovutukset ja siirrot

Huolenpito Helena Oy luovuttaa asiakkaiden henkilötietoja vain ja ainoastaan palvelun tuottamiseen ja lakisääteisten velvoitteiden hoitamisen kannalta välttämättömille osapuolille, esimerkiksi tarpeelliset tiedot turvapuhelinpalvelun alihankkijoille työtehtävien hoitamiseksi sekä viranomaistahoille. Huolenpito Helena Oy ei myy eikä luovuta asiakkaiden tietoja kolmansien osapuolten käyttöön markkinointitarkoituksiin.

 1. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Ei siirretä.

 1. Rekisterin suojaus

Paperimuotoiset rekisterit säilytetään lukituissa kaapeissa.

Sähköinen asiakasrekisteri on suojattu käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla. Jokaisella työntekijällä on omat tunnukset ja niiden luovuttaminen muille on kielletty. Käyttöoikeudet poistetaan, kun työntekijä on lopettanut Huolenpito Helena Oy:n palveluksessa.

Tiedot ovat salassapidettäviä, ja jokaisen työntekijän kanssa on sovittu vaitiolovelvollisuudesta.

 1. Automaattinen päätöksenteko

Huolenpito Helena Oy:n toiminnassa ei tehdä automatisoituja yksittäispäätöksiä.

 1. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa mitä henkilötietoja hänestä on tallennettu henkilötietorekisteriin. Tarkastusoikeus on maksutonta kerran vuodessa. Useammin tapahtuvista pyynnöistä voidaan periä maksu. Tietojen tarkastamista on pyydettävä kirjallisesti.

Asiakas voi kirjallisesti pyytää väärien tietojen korjaamista.

 1. Muutokset tietosuojaselosteessa

Ajantasainen tietosuojaseloste löytyy aina osoitteesta www.huolenpitohelena.fi/tietosuojaseloste.  Huolenpito Helena Oy pidättää oikeuden selosteen päivittämiseen ja muutoksiin.